Pageviews

Friday, November 30, 2012

साम्लो

स्वप्निल स्मृति

कन् माःङ्घा लाजे?लाम् आम्मो आसेवा वारो सेवारो
लादुक्खे इःत्माल् नाम्दुक्खे इःत्माल्ले 
हाःप्मा युरो, मिक्वा थारो, निङ्वा? पङ्सिङ्लो

लाधाअ‍े चङ्धाङ लोःक्मासाङ 
याङ्ङील्लेन् युक्ना लोमासाङ
निङ्वा?ओ फोःन्छिङ् पाङ्भे?इन्
सेप्माङ्मो निधाप् हिम्धाङहा?
कोःक्मा नु यङ्घङ, तेःङजुम्हा?
कन् माःङ्घा लाजे?लाम् चुम्से ! आसेवा वारो सेवारो
पक्कन्दी चाःत्ती तेम्धाओ लाःङ्नाबा
इःत्छिङ तारो, लुङ्मा हिःम्लो, निङ्वा?, पङ्सिङ्लो

तङ्नाम नु तङ्सुम् ता?इल्ले
कन् तेमेन् लाजे? सारिक् माःङ
सेसे नु साङसाङ वाआरो
माङ्गेना मैनाम तेःत्फुङ् रो
फुत्तेम्मे आमिङ मुन्धुम्मो
कन् माःङ्घा लाजे?लाम् आम्मो ! आसेवा वारो सेवारो
मालाजे? काइ? मिःम् लाजे? सुम् ल?रो
नेरेत् पुङ मुन्लो, याःङ्घेक् तुन्लो, निङ्वा पङ्सिङ्लो...